kgdc.net
当前位置:首页 >> X+3=11 X%3=4 12%X=4 5x=15 X÷4=20 18÷X=六 >>

X+3=11 X%3=4 12%X=4 5x=15 X÷4=20 18÷X=六

如图~~

1 5x=15/19、x=15/(19*5)约分 x=5/19 2 8/21x=4/15 21x=30 x=15/7 3 x÷4/5=15/28 x=(15/28)*(5/4) 4 2/3x÷1/4=12 2/3x=12*4 x=1/72

A,若x= 3 7 ,那么左边=5x=5× 3 7 = 15 7 ,右边= 15 19 ,左边≠右边,B,若x= 3 7 ,那么左边=x ÷ 4 5 = 3 7 ÷ 4 5 = 15 28 ,右边= 15 28 ,左边=右边,C,若x= 3 7 ,那么左边= 2 3 x ÷ 1 4 = 2 3 × 3 7 ÷ 1 4 = 8 7 ,右边=12,左边≠右边...

1/4x+3/4=5/6 1/4x=5/6-3/4 1/4x=10/12-9/12 1/4x=1/12 x=1/12÷1/4 x=1/3 x-4/5x=15 (1-4/5)x=15 1/5x=15 x=15÷1/5 x=15×5 x=75

4x一x二48.61解3x二48.6,x二48.6÷3,x二16.2

、7(4-x)=9(x-4), 28-7x=9x-36 64=16x x=4 2(3x-4)+7(4-x)=4x 6x-8+28-7x=4x 20-x=4x x=4 一、0.96+9.6*9.9 =9.6*0.1+9.6*9.9 =9.6*10 =96 二、抱歉,简便计算实在是忘记怎么做了啊 三、抱歉,简便计算实在是忘记怎么做了啊 一、32-2/3*32=4x 1/...

1、X-2/7X=3/4 5/7X=3/4 X=3/4÷5/7 X=3/4×7/5 X=15/28 2、70%X + 20%X = 3.6 90%X=18/5 9/10X=18/5 X=18/5÷9/10 X=18/5×10/9 X=4 3、25% + 10X =4/5 1/4+10X=4/5 10X=4/5+1/4 10X=21/20 X=21/20÷10 X=21/200 4、 X - 15%X = 68 85%X=68 X=68÷85...

解:15÷5×=15 5×=15÷15 5×=1 ×=1/5

解: (1)(4/5)x=8/15 x = (8/15)÷(4/5) =(8/15)×(5/4) =2/3 (2) x÷(2/9)=18/15 x= (18/15)÷(2/9) =(18/15)×(9/2) =54/10 (3) (5/11)x+5=25(5/11) x=20x =20÷(5/11) =20×(11/5) =44

可以用配方法 x^2-(2根号5x)+2=0 x^2-(2根号5x)+(根号5)2=-2+(根号5)2 (x-根号5)2=3 x-根号5=±根号3 x=根号5±根号3 x1=根号5+根号3 x2=根号5-根号3 或用求根公式x=(-b±根号b2-4ac)/4a

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.kgdc.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com